Programkereső

Mindent a szemnek

Baranyai Levente: Éjfény és virágbirodalom

Hegyvidék Galéria, december 30-ig

Baranyai Levente festőművész nagyméretű vásznain madártávlatból, manipulált légifelvételek felhasználásával jelenít meg táj- és város részleteket. Festményei a vaskosan, több rétegben felvitt olajfestéktől, és az így létrejövő izgalmas térhatásoknak köszönhetően, valamint a pasztózus absztrakt színfoltok révén drámai hatást keltenek. Művei egyrészt a vizuális médiumok ismeretelméletére és esztétikájára vonatkozó kérdéseket vetnek fel, miközben a kompozíciók a valóságból indulnak ki, és a közeliben széteső festék textúrák – a megfelelő távolságból szemlélve a képet – egy reális látvánnyá állnak össze. A festői bravúron, a vastagon felvitt szín rétegeken és a magasból elénk táruló különleges perspektívákon túl, a képek mélyebb jelentés rétegeket is hordoznak, Baranyai szociológiai és filozófiai üzeneteket fogalmaz meg, reflektálva saját korára és társadalmára, a világban zajló eseményekre. A Hegyvidék Galériában a festőművész két legújabb festményciklusa kerül bemutatásra. Éjfény című sorozatában az ember által épített, és az évszázadokon át egyre bővülő és terjeszkedő metropoliszok világát eleveníti meg, ahogy az éjszakában felvillanó fényeik csillagrendszerként ragyognak az űrből, illetve galaxisként uralkodnak a távoli csillagként pislákoló kistelepülések felett, felvetve a fényszennyezés kérdéskörét. Virágbirodalom című sorozatában pedig a történelmünk során lezajló világbirodalmi törekvések, gyarmatosítások, háborúk és pusztítások ellenpontjaként a béke, a nyugalom iránti, valamint a tudás tiszteletére és az emberi szeretetre irányuló vágy fogalmazódik meg.

Verebics Ágnes: Osztódás | Division

Godot Galéria, december 22-ig

„Visszatérő témám, médiumom a saját test illetve arc, de ez nem feltétlenül nőművészeti gender megközelítésű testkép, inkább valami megfoghatatlan, határtalan, összemosódott, férfi-női, emberi-állati lények... Torz tükrök, üvegtéglák által megtört testek... Elfolyó, osztódni vágyó, de arra nehezen képes, vagy egyáltalán képtelen teremtmények... Valami megszakadt, többé nem fejlődött, és jött a lidércnyomás... Ami lesújtó és felszabadító volt egyszerre.” V.Á. „Verebics Ágnes számára kitüntetett művészeti problémát jelent a női test ábrázolása, amelyhez a fő motívumot a saját test és az önarckép szolgáltatja. A testkép nála nemcsak a női identitás meghatározására szolgál, hanem a saját Én leírására is. Így volt ez a Szőrös nők című sorozatában éppúgy, mint a test animalitását, a női és az állati minőségek közötti átjárást felmutató vagy a vad szexualitást – nem a férfi dominanciáját, hanem a nő ragadozóvoltát – kifejező műveknél. A megkínzottság, a torzulás, az átalakulás a korábbi sorozatokban is fontos szerepet játszott. A legújabb festményeken és objekteken mindehhez hozzáadódik egy új jelenség: a széthasadás jelensége. Az Én immár nem önmagával azonos entitás, hanem valamiféle heteronóm, szétfolyó állapot, amely szüntelenül osztódásra, megsokszorozódásra törekszik, ám azt képtelen végrehajtani. Ez a feszültség még erőteljesebb megkínzottsághoz vezet – legalábbis ezt reprezentálják a széthasadt, lidérces, önmaga kívülségét is felmutató testképek.” Széplaky Gerda

Somody Péter: Azt álmodom, amit akarok

Molnár Ani Galéria, február 4-ig

Somody Péter egyéni kiállítása a festőművész legfrissebb műveiből válogat, amelyek az alkotó által az elmúlt években kijelölt irányvonalakkal és festészeti érdeklődéssel mutatnak folytonosságot. Somodyt továbbra is a színek és a formák kapcsolata, a különböző felületi, anyagi minőségek által keltett érzetek, az előtér és a háttér viszonya foglalkoztatják. Legújabb műveit egyre élénkebb, bátrabb színek kontrasztjaival élő kolorit jellemzi. Művein a felfokozott színélmény letisztult, redukált formakészlettel társul. Somody eklektikus képfelfogása különböző absztrakt festészeti magatartások és megközelítések szintetizálására tesz kísérletet. Komplex esztétikai szemlélete és változatos festészeti eszközkészlete ily módon magával a képiséggel, a vizuális percepcióval és annak határterületeivel, a médium adottságaira való reflexió lehetőségeivel foglalkozik.

képszövegrészegész | Gerber Pál & Tibor Zsolt

Viltin Galéria, december 31-ig

A valóság egyetemes összefüggéseinek egyik origója a rész-egész viszony, amelynek meghatározó szerepe van a nyelvészetben, pszichológiában és nem utolsósorban a képzőművészetben is. Már kisgyermekkortól képesek vagyunk azonosítani egy entitásról (legyen szó tárgyról vagy fogalomról), hogy az valami nagyobb egységnek, halmaznak a része, s ennek a viszonynak a felismerési képessége egyre fontosabbá válik az idő előrehaladtával. A nyelvi vagy más társadalmi szimbólumok és vizuális jelek is annak a kommunikációs környezetnek a részei, amely az ember társadalmi létét és viszonyrendszerét övezi. A VILTIN Galéria képszövegrészegész című kiállítása két olyan képzőművészt állít a középpontba, akik a posztkonceptuális szemléletből kiindulva a vizualitás és textualitás eszközeinek felhasználásával reflektálnak a kép-szöveg és rész-egész viszonyrendszer kérdéskörére, és felvetéseikkel kapcsolódnak a kortárs művészet elméleti diskurzusához.A közel tíz éve Bécsben élő és alkotó Tibor Zsolt elmúlt időszakban készült nagy és kisméretű papírművein felismerhetőbb képet fest az emberről, annak - a tárgyi világon is túlmutató - spirituális, metafizikus szerepéről ugyanúgy, mint társadalmi struktúrájának, szervezeti rendszerének, státuszának külső jegyeiről. TIBOR munkássága a kezdetektől nehezen kategorizálható: rajz, kollázs, helyspecifikus installáció, vagy ezek meghatározott egyvelege tölti ki a papírlapok vagy white cube terek (kép)terét. Mindazonáltal origója a rajz maradt, s az anyagok, formák és felületek közötti szubjektív asszociációs háló adja alkotói praxisának struktúráját. A fehér képmező előtt kibontakozó, egymásból formálódó és egymásra reflektáló elemek finom érzékiséggel lebegnek hiearchikus struktúrát nélkülöző képmezőiben. Tibor Zsolt munkáinál nem csak a formák, hanem azok magányos jellege, vagy azok kapcsolódási pontja is érdekes, amely az alkotófolyamat additív jellegére utal. A kompozíciók előre ki nem számítható módon alakulnak: a képszéleken gyakran túlfutó gesztusok és formák az intenzív tónusuk mellett a művész asszociatív építkezéséről is tanúskodnak. TIBOR egy képmezőn belül is játszik a figuralitás határaival, ahogy a látszólag esetlegesen összeálló kompozíciók elmosódó vagy éppen kontrasztos egységei egymás mellé rendelődnek. Képeiben a tudat és tudattalan együttesen dolgozik és alakítja munkáit. Kollázsszerű festészeti nyelve a külső és belső világ közötti átjáró kimerevített, intermittáló megjelenési felülete a felhősen szóródó jelekkel, biztonságos geometriai támasztékokkal; akvarell, akril és olaj, pasztell, kréta, színes ceruza, smink, indigó, spray és öntés nyomaival. Arra ösztönöz minket, hogy munkáit érzelmi és tudati szinten is befogadjuk, benyomásaink szintézisén át látva az általa modellált mikro vagy makro világképet.GERBER Pál nem kérdez, hanem kijelent. Munkáiban a szöveg és a kép a mű azonos súlyú egységei. A letisztult kompozíciót kevés, de erőteljes képi elem határozza meg, centrálisan egy-egy alakot kiemel, újrahasznosít, a hozzáadott szöveg által új kontextusba helyez. Mindennapi történések és szituációk jellemzik a gerberi világot, ahol a banális és szakrális helyzetek, figurák és motívumok azonos súllyal vannak jelen, s az egymás mellé rendelés gesztusa által lényegülnek át, gyakran a képrejtvények vizualitását megidézve. Gerber Pál akril-szürke karton munkái az életművön belül is markáns egységet alkotnak. A kiállításon azon, az elmúlt tíz évben készült, alkotások kerülnek fókuszba, amelyek leginkább megjelenítik az európai kulturális élet napjainkban átélt anomáliáit. A Gerbertől megszokott humorral, társadalmi éleslátással átszőtt festmények témáikban komoly politikai felhanggal is bírnak (Szkepszis-Európa), azonban elsősorban a művészt, az alkotó embert, mint a társadalom egyes kulturális szegmenseinek metaforáját mutatja be az ő szűnni nem akaró nehézségeivel és olykor megmosolyogtató álnehézségeivel (Amikor a megismerés akadálya a megismerő, vagy A Festő és a Favágó). Ugyanakkor témaválasztásai között már az internet utáni kor megváltozott ismerkedési szokásaira is reflektál (Mondd, mi a címed). Gerbert az ember külső és belső karakterjegyeinek, azok verbálisan fogalmazott jellemzőinek esszenciális, vizuális ikonszerű bemutatása foglalkoztatja, amely ezen figuratív festményei között is hangsúlyt kap. Tibor Zsolt (1973, Budapest; Bécsben él és dolgozik) 2002-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő szakán szerzett diplomát. Számos csoportos kiállítás mellett a budapesti Trafó Galéria és VILTIN Galéria, valamint a bécsi Galerie Lukas Feichtner rendezett önálló kiállítást munkáiból. 2016-ban többek között a SYNTAX, valamint a FUTURA meghívott rezidenseként szerepelt egyéni kiállítással Lisszabonban és Prágában. Korábban a Krinzinger Projekte (Bécs), illetve a HIAP (Helsinki) rezidens programjában is részt vett. A STRABAG Nemzetközi Művészeti Díj (2009), valamint az Esterházy Művészeti Díj (2015) elismerése mellett korábban Derkovits-ösztöndíjban, illetve Herczeg Klára-díjban is részesült. Művei számos magángyűjtemény mellett a LUDWIG MÚZEUM - Kortárs Művészeti Múzeum Budapest, a Magyar Nemzeti Galéria, a Spanyol Kortárs Grafikai Múzeum, valamint a New York-i Carousel Collection gyűjteményében is megtalálhatóak.Gerber Pál (1956, Tatabánya; Budapesten él és dolgozik) 1978–1983 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán tanult. 1983–1988 között tagja volt a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának. A kilencvenes években számtalan ösztöndíj nyertese volt, így többek között Nagy-Britanniában, Olaszországban, az Egyesült Államokban és Németországban járt tanulmányúton. A nyolcvanas évek óta rendszeres résztvevője a nagy hazai csoportos tárlatoknak. 2005-ben a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben volt átfogó egyéni kiállítása, 2010-ben a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum rendezett retrospektív kiállítást műveiből. 1997-ben Munkácsy-díjat kapott. Művei számos haza és nemzetközi magán és közgyűjtemény mellett többek között megtalálhatóak a Paksi Modern Képtár vagy a Ludwig Múzeum- Kortárs Művészeti Múzeum kollekciójában.

Péntek Orsolya: Szemét?

Eötvös10 Művelődési Ház, január 8-ig

Péntek Orsolya író, képzőművész kiállításaA papír nem divat. A gyűjtők félnek tőle, mert sérülékeny, a kiállítóterekben nehéz jól bemutatni, a megalomán korunknak megfelelő méretben pedig nem, vagy nagyon nehezen lehet rá dolgozni.Ezen a kiállításon a kis papírdarabkákból, apró fecnikre szétvagdalt fényes-sima magazinreklámokból és a kézzel, guache-sal festett darabkákból álló képek sajátos papírmozaikként működnek, és azzal, hogy kénytelenek vagyunk hozzájuk közelebb hajolni, mint a falnyi méretű munkákhoz, lehetővé teszik az intimebb kapcsolatot a néző és a mű közt.A nagy, a gigantikus mindig lenyűgözni akar. Nem hagy levegőt, nem hagy teret a fantáziának. Ledózerol. A kicsi magához hív, meditációra és önreflexióra késztet.Személyes viszony lehetőségét kínálja, és személyes megfejtésre buzdít.Péntek Orsolya absztrakt papírmozaikjai 50×70-es méretben sorozatként készültek el. Előzményeik közt ott vannak a római kora keresztény templomokat borító kozmata burkolatok, a cloissonista és a száz évvel ezelőtti modernista kísérletek, így Matisse öröksége és a jelen kor kihívása: miként hasznosítható újra az iszonyatos mennyiségű papírszemét, ami a kidobott magazinok, szórólapok, újságok, csomagolások, papírdobozok által keletkezik? Lehet ebből művészet?A kiállítás előzetes bejelentkezéssel tekinthető meg az Eötvös 10. 2. emeleti galériájában.

Szerintem Betlehem

Deák17 - Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, december 17-ig

Pályázati kiállítás Pályázat és iker kiállítás Budapesten és Betlehemben egy időben A pályázatot két témában hirdették meg:1. A Betlehemi istálló: Betlehem elsősorban természetesen a karácsonyról szól. Jézus születésének helyszíne, a betlehemi barlangistálló szimbolikus hely, egy kultikus pillanat díszlete, mely a Szent Család első közös órának adott otthont. 2. Betlehem ma: azonban Betlehem korántsem csak a karácsonyról szól: máig létező hely, egy multikulturális, élő város, ahol ókori romoktól kezdve, középkori keresztény templomokon és muszlim mecseteken át, hatalmas határzáró betonfalakig és híres, Banksy által festett street art alkotásokig sok minden található. Betlehem egy szimbólum, egy jel, amin keresztül kapcsolódhatunk történelemhez, valláshoz, békéhez, és ami teret adhat saját vélemények, ötletek, gondolatok kifejezésére is. Szerinted mi Betlehem? A pályázatra beérkezett és a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokból a Deák17 Galéria és a Bethlehem Peace Center egy időben mutat be iker kiállítást 2022 decemberében. A kiállításon a zsűri által legjobbnak ítélt alkotások digitális reprodukcióit tesszük közzé. A pályázatra beérkezett és a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokból a Deák17 Galéria és a Bethlehem Peace Center egy időben mutat be ikerkiállítást 2022 decemberében. A kiállításon a zsűri által legjobbnak ítélt alkotások digitális reprodukcióit tesszük közzé.  

Magyar Festők Társasága: Karácsony / Ajándék

Vízivárosi Galéria, december 20-ig

Ünnepi tárlat több, mint 90 kiállító művésszel. Ajándékok karácsonyra. A Magyar Festők Társasága a 2022-es évet egy ajándék kiállítással zárja. A Vízivárosi Galériában rendezett tárlat a tagok kisebb méretű – szabad tematikájú – munkáiból összeállított válogatás. A tagság sokszínű szemlélete, a gazdag technikai és formai megoldások jól jellemzik a Magyar Festők Társaságának a festészet változásaihoz, alapértékeihez és megújulásához való viszonyát.Ajándék ez a kiállítás a nézőknek, mert színes palettát nyújtunk át munkáinkból, ajándék maguknak a művészeknek, hiszen egymás alkotásaival gyakran a legújabbak közül valókkal találkozhatnak. Ajándék persze a Galériának is, hisz egy színvonalas, élményteli tárlattal zárhatja – az amúgy nem könnyű – 2022-es évet.A karácsony szimbolikája talán nem minden képen lelhető fel, az ajándék értelmezése is elég összetett, de úgy érzem, a tagság e kiállítással már az új esztendő új feladataira, új kihívásaira hangol. E művek talán ígéretek is, melyek a majd megszülető alkotások beteljesedését is előlegezik.

Bukta Imre: Műveljük kertjeinket!

Godot Kortárs Művészeti Intézet, április 30-ig

Beköszöntött az ősz. Ilyentájt hajlandó azt gondolni az ember, hogy az idei esztendő legfontosabb dolgai már megtörténtek. Nem tudhatjuk, általában mit hoz a jövő, de azt igen, hogy a kortárs képzőművészet legnagyobb hatású 2022. évi kiállítása még előttünk van. Bukta Imre tárlata nem állami múzeumban, hanem egy magánintézetben valósul meg – ugyanakkor nagyobb alapterületen, mint amit a budapesti múzeumok egy kiállításra manapság használnak. De nem ez az egyetlen eltérés: Bukta kiállítása egy teljes egészében épített tárlat lesz, teljes egészében új művekkel. Újra egy jelentős tematikus kiállítás készül Budapesten. A kortárs magyar képzőművészet nagy hatású, nemzetközi perspektívában is jelentős mestere egy kis Heves megyei faluban, Mezőszemerén él és alkot. Bukta Imre (1952) többször szerepelt a Velencei Biennálén, kiállított a São Pauloi Biennálén, láthatták a műveit – többek között – a párizsi Pompidou központban, a brüsszeli Bozarban, a szentendrei MűvészetMalomban, a linzi Landesmuseumban, a jyväskyläi Art Museumban, a lundi Kunsthallban, a pekingi Millenium Múzeumban. Az első életműkiállítását a debreceni MODEM rendezte 2008-ban. Eddigi legnagyobb tárlata 2012. november 10-én nyílt meg a Műcsarnokban. Erre a kivételesen sikeres projektre reflektál az új, különleges kiállítás, melynek a kurátora Gulyás Gábor, aki a tíz évvel ezelőtti műcsarnoki tárlatot is rendezte. Az ötven nap múlva nyíló kiállítás három szempontból is rendkívüli figyelmet érdemel. 1.Olyan ínséges időszakban lesz, amikor a rezsiválság miatt számos magyarországi és határon túli múzeum és művészeti kiállítóhely átmenetinek tervezett szünetet hirdetve zárva tart.2.A több mint ezer négyzetméternyi alapterületű tárlaton kizárólag új műalkotásokat lát majd a közönség, köztük kilenc új installációt is – ilyenre Budapesten az elmúlt tíz évben nem volt példa.3.A kiállítás teljes egészében meg lesz építve – új falak és új építészeti, technikai elemek kerülnek be a tárlat idejére a Godot Kortárs Művészeti Intézet III. kerületi, 1100 négyzetméteres kiállítóterébe. Bukta tíz évvel ezelőtti, Másik Magyarország című nagy tárlata a vidéki lét témája mentén mutatta be az életmű akkor újnak számító darabjait. A mostani, Műveljük kertjeinket! című kiállítás tematikailag ehhez kapcsolódva fókuszba állítja az ember természetviszonyulásait, az otthon megtalálásának nehézségeit, az elmúlás tapasztalatát, az értékek változásait, a szakralitás megélését és az alkotás szükségességét. A kiállításra közel két éve készíti új alkotásait a művész. A tárlat megépítése több mint egy hónapig tart. 2022. november 19-én, szombaton 17:00-kor nyílik meg a III. kerület, Fényes Adolf utca 21. alatti épületben. 2022. november 20. - 2023. július 14. között látogatható a nagyközönség számára.

Hírek, érdekességek

Advent

Adventre fel!

Lassulj le és Töltődj fel! - Indul a SlowXmas programsorozat Budapesten. Igényes kikapcsolódás az adventi időszakban.

Rekord

Sosem látott rekordok a Kieselbach Galéria kortárs árverésén

Taroltak a klasszikus kortársak és a kortárs klasszikusok. 2022. november 11-én, péntek este sosem látott árverési és életmű rekordok születtek a Kieselbach Galéria első kortárs aukcióján. A Marriott Hotel zsúfolásig telt nagytermében először koppant a kalapács kortárs aukción 100 millió forint felett Magyarországon, ráadásul két alkalommal is!

Kortárs magyar

Egyre nagyobb a kereslet a kortárs magyar alkotók iránt

Keserü Ilona 28, Nádler István 20, Maurer Dóra műve 15 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria kortárs árverésén.

Előkészületben

Műveljük kertjeinket! - Bukta Imre új műveiből nemzetközi jelentőségű tárlat épül

Egy évtizede, 2012 novemberében egy olyan tárlat nyílt a Műcsarnokban, amelyet leginkább a szakmai közvélemény várt, de a nagyközönségnek is azonnal fontos lett. Intézményi látogató csúcsot döntött, s azóta sem akadt olyan kortárs kiállítás Magyarországon, amelyet többen megnéztek volna. Most reális esély van rá, hogy újra egy kiemelkedő színvonalú, népszerű kortárs projekt jön létre Budapesten.

Kis színes

Vadonatúj művészeti tér és gasztro csillag nyílt Budapesten

Új csillag született Budapest belvárosában. Megnyitott az Asterisk The Live - in Gallery névre hallgató, izgalmas művészeti-és gasztro színtér az 5. kerületben.

Advent

Adventi hangulat a Magyar Nemzeti Múzeumban

Népművészeti vásárral, kézműves foglalkozásokkal, sokszínű programokkal és adventi hangulattal várja a látogatókat november 26. és december 18. között minden hétvégén a Magyar Nemzeti Múzeum. A múzeum első alkalommal rendez adventi eseménysorozatot, szakmai partnerként a Népművészeti Egyesületek Szövetségével közösen. A programok a Múzeumban és a Múzeumkertben zajlanak majd párhuzamosan, , négy héten át, szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között.

Műcsarnok

gyere be a múzeumba!

Renoir | ARTmozi.galéria

Hegyvidék Galéria, december 6., 18:00

Renoirfrancia filmdráma | 111 perc | 2012Rendezte: Gilles BourdosRenoir utolsó éveit a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer-ben töltötte. Az első világháború idején, 1915-ben járunk, ekkor ismerkedett meg Andree Heuschlinggel, később ismertté vált nevén Catherine Hesslinggel. A hamvas leányzó a mester utolsó modellje volt – később pedig a fia, a rendező Jean felesége és sztárja lett. Andree jelentette az összekötő kapcsot két generáció meghatározó művészei, az élete alkonyán járó, de még mindig aktívan dolgozó Pierre-Auguste, illetve az akkor még saját egyéniségét kereső Jean között.Gilles Bourdos e két generáció találkozásáról és a női szépségről mesél a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon debütált filmjében, a Renoir-ban. Hogy képeinek világát megidézze, szorosan együtt dolgozott a börtönviselt műkincs-hamisítóval, Guy Ribes-szel, aki lebukása előtt még a legpatinásabb galériák szakértőit is képes volt megtéveszteni munkáival. Ribes készítette a filmben feltűnő festményeket, amelyek között számos eredetiben nem létező kép is található, a hamisító olyan festményeket alkotott, amelyek tökéletesen követik Renoir stílusát és témaválasztásait, gyakorlatilag továbbvitte a festő életművét.12 éven aluliaknak nem ajánlott! A film adatlapja

Műcsarnok Filmkör | Michael Mann: Az erőszak utcái

Műcsarnok, december 8., 18:00

Előadó: Varró Attila„Kifutok az időből, elvesztek mindent, mert nem tudok elég gyorsan melózni, futni, hogy utolérjem magamat” – vallja Michael Mann első mozifilmjének kasszafúrója, aki egy utolsó nagy rablással szeretné behozni mindazt az időt, amelyet ifjúságából az élet elrabolt. Mann életművében mindent az óra irányít, kőkemény professzionalista hősei folyton versenyt futnak az idővel, de egyik alteregóját sem hajtják olyan ellentmondásos érzelmek ebben a rohanásban, mint a tolvaj Frank-et – a nemrég elhunyt James Caan halhatatlan alakításában. A film adatlapja

Sétálj Szantendrén!

Művészet- és helytörténeti séta Vajda Lajos nyomában, Szentendre belvárosában

Ferenczy Múzeum, december 10., 14:00

Művészeti, helytörténeti, régészeti séták szombatonként Szentendrén, a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezésében. A macskaköves utcákon sétálva fedezhetjük fel a festők városának művészeti, építészeti hagyományait. Az adventi időszakban 6 tematikus program vár kalandozásra a belvárosban, Barcsay, Vajda, Ilosvai Varga, Modok, Czóbel és a római kori kincsek nyomában. A sétákon mindössze 1000 Ft-ért lehet részt venni, indulás a Ferenczy Múzeum adventi fényekkel díszített, hangulatos udvaráról (Kossuth L. u. 5.), ahol meglepetéssel várnak! Indulás: Ferenczy Múzeum (Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.). Érkezés: Szentendre, Kmetty tér"Vajda Lajos (1908–1941), a 20. századi magyar avantgárd/modern művészet kiemelkedő alkotójának élete és művészete elválaszthatatlan Szentendrétől. A séta során közösen fedezzük fel a város jellegzetes motívumait, építészeti és természeti örökségét, rejtett kincseit és „nagy látványait”, amelyek megtermékenyítően hatottak Vajda és kortársai művészetére. A Szamárhegy stanglis kútjai, a romantikus hangulatú szerb temető ódon sírkövei, Szentendre többszáz éves polgárházai, a Templomdomb akácfa matuzsálemei mind a város múltjának tanúi, Vajdai műveinek ősforrásai és a régmúlt beszédes emlékei. Fedezzük fel őket közösen!" A séta időtartama: 90-120 percA sétát vezeti: Szabó Noémi művészettörténész

Adventi programok a Magyar Nemzeti Múzeumban

Magyar Nemzeti Múzeum, december 10., 10:00

A Magyar Nemzeti Múzeum első alkalommal rendez adventi eseménysorozatot. Minden szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között négy héten át népművészeti vásárral, kézműves foglalkozásokkal, sokszínű programmal és adventi hangulattal várja a látogatókat november 26. és december 18. között. 10:00–18:00 Karácsonyi ajándékkészítés: - Kékfestő madárkák, szaloncukrok, angyalkák készítése Tóth Ildikóval, a népművészet mesterével, kékfestő népi iparművésszel - Betlehem készítése múzeumpedagógusainkkal Szombat-Vasárnap 11:00 és 14:00 órától különleges karácsonyi mesék különleges emberektől: mesemondás, meseolvasás 0–99 éveseknek December 11. 16.00 Koncert a múzeum főlépcsőjén:A koncert a Zenélő Budapest vendég műsora, művészeti vezető: Götz NándorCapriccio vonósnégyes: Király Lugosi Veronika, Illésfalvi Edit-hegedű, Harmath Mária-brácsa

Kiscelli Advent

Kiscelli Múzeum, december 10. 10:00

A hagyományokhoz híven idén is megrendezik az adventi készülődést a Kiscelli Múzeumban, ahol 2022. december 10-én, szombaton gasztro színházzal, kreatív foglalkozásokkal és tárlatvezetésekkel várják a látogatókat.Nyomtass aranyozott képeslapot egy XIX. századi nyomdagépen és készíts együtt csillogó karácsonyi csomagolópapírt, hogy ne csak az ajándék legyen különleges a fa alatt! A muzeológus kollégák és az időszaki kiállítások kurátorai tárlatvezetésekkel szórakoztatják az érdeklődőket, akik ebből az alkalomból az épület pár rejtett zugába is bepillantást nyerhetnek. A gyerekeket délután egy különleges program várja, hiszen ki ne szeretné Janikovszky Éva meséjét ínycsiklandó ételeket majszolgatva és különleges italokat kortyolgatva megismerni? A Hírös Gasztroszínház előadásában most Bertalan és Barnabás, a két kis tündéri tacskó története elevenedik meg, akik a menhelyről kikerülve forgatják fel egy idős házaspár addigi nyugodt életét.Forralt borral, süteményekkel és lágy zenével élvezhetik az igazi karácsonyi hangulatot. WORKSHOPOK10:00-16:00 Csomagolópapír készítés és képeslap nyomtatásA Szoborcsarnokban egyedi mintás csomagolópapírokat készíthettek, míg a Kiscelli Nyomdában képeslapokat aranyozhattok egy 19. századi nyomdagép segítségével. TÁRLATVEZETÉSEK10:30, 17:00 Kriptától a toronyszobáigFarbaky Péter és Maczó Balázs muzeológusok épületvezetése Ki építtette a kiscelli kolostort? Mi köze Mariazellnek Kiscellhez? Na és a Zichy család több generációjához? A Kiscelli Múzeumnak otthont adó óbudai épület a trinitárius szerzetesek kolostoraként kezdte, volt katonai raktár és hadikórház, majd kastéllyá alakította át a vagyonos Schmidt Miksa, a szeretőjéről, Mágnás Elzárol elhíresült bécsi bútorgyáros. A sétán megismerkedhetnek az épület történetével, és megtekinthetik a kolostor kriptáját, amely csak vezetéssel látogatható.Regisztráció  11:00 "Gondolatim, érzeményim // Szárnyra keltenek" – Ki a raktárból! I. Válogatás a BTM Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár gyűjteményeinek 19. századi anyagábólAczél Eszter kurátori tárlatvezetése A Ki a raktárból! sorozatunkban a Fővárosi Képtár gyűjteményéből olyan műveket szeretnénk a látogatók elé tárni, amelyek többségét még soha nem láthatta a közönség. Ennek első tárlata egy válogatás olyan női alkotótól, akiknek az életét, pályáját nagyrészt a feledés homálya fedte. Bár a 19. század közepétől általános volt, hogy az induló Pesti Műegylet, a magyar képzőművészet ügyét támogató szervezet, tárlatain, vagy más csoportos képzőművészeti kiállításokon női alkotók is szerepeltek, a meghatározó véleményformálók még 1900 körül is kétségbe vonták a nők képességeit, és hangsúlyozták műkedvelői tevékenységüket.Regisztráció 12:00, 14:00 Vau! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete Balla Lóránd kurátori tárlatvezetése Milyen kutyát tartott Blaha Lujza, Móricz Zsigmond vagy a 19-20. század más ismert művésze, politikusa, színésze? Hogyan szabályozták a hatóságok a nagyvárosi kutyatartást? Hogyan alakult ki Budapesten és Magyarországon a vakvezető kutya-kiképzés? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre fókuszál a Kiscelli Múzeum új időszaki kiállítása VAU! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete címmel. Regisztráció 16:00 Elmozdul a fal. Mácsai István Kiscellben.B. Nagy Anikó kurátori tárlatvezetése A száz éve született Mácsai István alkotásokban és műfajokban gazdag, időben is nagy kiterjedésű életműve tizenhét éve, 2005-ben lezárult. Kiállításunk címe részben a takarásból kimozdítani szánt életműre, részben a Templomtérben valóságosan is elinduló falakra utal. Az ütemjelre átmozduló installáció a műveket és a dokumentumokat a találkozás, közelítés és távolodás változó ritmusában polifón alakzatokban rímelteti egymásra. Regisztráció BEMUTATÓ15:00-16:00 DJ PandaDJ Panda és segítőkutyája Bambusz kis bemutatót tart a Vau! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete kiállításban. SZÍNHÁZ16:00 Hírös Gasztroszínház - Janikovszky Éva: Bertalan és BarnabásZenés gasztro-bábszínház, családoknak Janikovszky Éva egyik szívmelengető és humorral telt meséje a Bertalan és Barnabás. Szereplőinket L. Nagy Attila bábszínész és Rácz Annamária színésznő keltik életre. A történet két aranyos tacskóról szól, akiket egy idős házaspár fogad be a menhelyről, ám életük azon nyomban felfordul, ahogy a két kutya beteszi a lábát a házba. A darabban elhangzó muzsikákat Dénes Emőke és Keller Dániel írta, akik élőben is a húrok közé csapnak a helyszínen. A 65 perces darab több felvonásból áll, amelyeket rövid gasztronómiai élmények választanak el egymástól.RegisztrációA büfében forralt borral, süteményekkel és zenével élvezhetik az igazi karácsonyi hangulatot.   

Múzeum+ Karácsony

Magyar Nemzeti Galéria, december 14., 18:00

Az idei utolsó Múzeum+ programot december 14-én, szerdán este rendezi a Magyar Nemzeti Galéria. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria közös, hosszított esti nyitvatartású programsorozatán minden hónap egyik szerdáján megismerkedhetnek a két intézmény állandó gyűjteményeivel és időszaki tárlataival. Az ünnepekhez közeledve a decemberi Múzeum+ programon a Magyar Nemzeti Galériában hangolódhatnak az év egyik legszebb időszakára, a karácsonyra. Ezen az estén számos különleges programmal várják az érdeklődőket. A megtestesülés csodája című művészettörténeti előadáson a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria legszebb karácsonyi tematikájú műveit ismerhetik meg. A múzeum állandó kiállításában kivételesen látható lesz Csók István Züzü a karácsonyfánál című alkotása, amely egy igazi kuriózum a magyar festészet történetében. A tárlatvezetések ugyancsak az ünnep tematikája köré szerveződnek, illetve Zólyomi Zsolt parfümőrt, az egyetlen magyar „orrot” is meghallgathatják, természetesen különleges illatokkal kiegészítve a programot. A Vaszary-kiállításhoz és a festőhöz kapcsolódóan Winkler Nóra Topor Tünde és Gergely Mariann művészettörténészekkel, illetve Virág Judit műkereskedővel beszélget. Az egész estés zenei aláfestést Egri János és fia, Egri János Jr. csodálatos játéka biztosítja, illetve Tóth Szabi szitárművész minikoncertjeit is meghallgathatják a Trónteremben. Az se csüggedjen, aki esetleg lemaradt a novemberi Textúra-programsorozatról: Bortnyik Sándor A zöld szamár című festménye előtt Kemény István írását hallgathatják meg, Béres Miklós és Lábán Katalin előadásában, továbbá egy beszélgetést is hallhatnak az ő részvételükkel, valamint Sardar Tagirovsky rendezővel és Pénzes Boróka projektmenedzserrel. A Múzeum+ program ezúttal is finom borokkal – az Androsics Birtok jóvoltából –, továbbá mennyei forró teákkal és gasztronómiai finomságokkal kedveskedik. 18.30 BESZÉLGETÉS | A Vaszary-titok | Winkler Nóra művészeti menedzser, Topor Tünde művészettörténész, Gergely Mariann művészettörténész és Virág Judit műkereskedő beszélgetéseAz egyik legsokoldalúbb magyar festő, Vaszary János művészete még jóval a halála után is meg tudta lepni a szakmát: Az ismeretlen ismerős című időszaki tárlat középpontjában a 2016-ban, a véletlennek köszönhetően előbukkant alkotásai állnak. Vaszary a magyar képzőművészet egyik legfontosabb szereplője, morális oszlopa volt, aki nemcsak művészként és teoretikusként, hanem köztiszteletben álló pedagógusként is rendszeresen hallatta hangját a magyar kultúrát érintő fontos kérdésekben. A mester személye, lelke és lenyűgöző festői tudása miatt ő a magyar festészet egyik állócsillaga, aki a műkereskedelemben is remekül szerepel képeivel. Életműrekordját a Virág Judit aukciósház tavalyi árverésén nyerte el, akkor 160 millió forintot ért valakinek egy tengerparti ábrázolása. De miben rejlik Vaszary titka? Erről beszélget Winkler Nóra Gergely Mariann kurátorral, Topor Tünde művészettörténésszel és Virág Judit műkereskedővel. Helyszín: C épület, I. emelet, 19. századi állandó kiállítás, SzalonfalA beszélgetés várható időtartama: 45-50 perc 20.00 ELŐADÁS | A megtestesülés csodája: karácsony a művészetben | Cser Judit művészettörténész előadásaAz Angyali üdvözlettől a születésig vezető varázslatos út számtalan kiemelkedő művészt megihletett. Mely emberi érzelmeket emelték ki a késő középkorban és melyekre helyeződött a hangsúly a reneszánsz vagy a barokk időszakban? A háromkirályok vajon tényleg hárman voltak? Hogy került a kisded mellé az ökör és a szamár? Ezekre a kérdésekre is választ keresünk a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria legszebb karácsonyi tematikájú festményei segítségével. Helyszín: C épület, I. emelet, 19. századi állandó kiállítás, SzalonfalAz előadás várható időtartama: 50-60 perc TÁRLATVEZETÉSEK18.15 | 19.30 | 20.45 Tárlatvezetések a Vaszary. Az ismeretlen ismerős című kiállításban | Koós Nikolett múzeumpedagógus tárlatvezetése Találkozási pont: D épület, II. emelet, Vaszary-kiállításA 19.30-kor kezdődő tárlatvezetéshez siket és nagyothalló érdeklődők is csatlakozhatnak jelnyelvi tolmácsunknak köszönhetően. 18.15 | 20.45 Mákoskalács és fenyőillat – családi portrék és karácsonyi enteriőrök | Balla Enikő művészettörténész tárlatvezetéseTalálkozási pont: C épület, II. emelet, Modern idők kiállítás 18.15 | 19.30 | 20.45 Karácsony a gótikus oltárok tükrében | Molnár Brigitta művészettörténész tárlatvezetéseTalálkozási pont: C épület, földszint, Információs pult 18.30 | 19.45 | 20.45 Téli tájak – barangolás behavazott kertek, hófödte dombok között | Király Zsuzsanna múzeumpedagógus tárlatvezetéseTalálkozási pont: D épület, I. emelet, 1800 utáni Nemzetközi Gyűjtemény A tárlatvezetések várható időtartama: 25-30 perc 19.30 | 21.00 Zólyomi Zsolt parfümőr több érzékre ható tárlatvezetéseHelyszín: C épület, I. emelet, 19. századi állandó kiállításA tárlatvezetés várható időtartama: 40-45 perc 19.30 Tapints! | Balla Enikő művészettörténész tárlatvezetése vak és gyengénlátó látogatóink számáraAkadálymentesített tárlatvezetés a Galéria legújabb 3D nyomtatással készült szobormásolatainak segítségével, ahol a tapintáson túl a közös eszmecserén van a főszerep.Találkozási pont: D épület, I. emelet, 1800 utáni Nemzetközi GyűjteményA tárlatvezetés várható időtartama: 30 perc 19.00 Guided tour in English with Zsófia Albrecht Art Historian | Poppyseed cake and pine tree aroma – Christmas interiors and family portraitsWhat makes an interior a home? Come take a peek into family homes on our masterpieces; a table with poppyseed cake on it, a child with a christmas tree. On our English language guided tour, we will see examples for warmness and intimacy in Hungarian art history.Meeting point: Building C, 2nd floor, Modern Times exhibition ZÜZÜ A KARÁCSONYFÁNÁLCsók István Züzü a karácsonyfánál című 1914-ben festett alkotása különleges a magyar festészet történetében. Csók István imádott kislányáról, Júliáról – akit a beceneve után a legtöbben Züzüként ismerünk – egy sor bensőséges képet festett; a gyermekáldás után az addigi nagy volumenű kompozícióit felváltották a személyesebb hangvételű családi témák és életképek. A festő magánéletének és művészetének is Züzü lett a központja, sőt, a festészetén belül egy úgynevezett Züzü-ciklust (1910–1925) is megkülönböztetünk. A karácsony kivételes, kettős ünnepet jelentett a család számára, lévén ekkor született a kislány is. Valóságos mesevilág rajzolódik ki a Züzüt a fa alatt megörökítő alkotáson, ahol valóság és fantázia összemosódik. Az egyik legszebb karácsonyi témájú festmény most kivételesen megtekinthető élőben a decemberi Múzeum+ eseményen. 19.30 TEXTÚRA AFTER | Beszélgetés és produkció Bortnyik Sándor A zöld szamár című festményénélRésztvevők: Sardar Tagirovsky rendező, Kemény István író, Lábán Katalin színésznő, Béres Miklós színész és Pénzes Boróka projektmenedzser, a Szépművészeti Múzeum munkatársa A képzőművészetet, irodalmat és színházat izgalmasan ötvöző Textúra 2022 novemberében ismét beköltözött a Magyar Nemzeti Galéria falai közé. A koncepció ezúttal is változatlan: a múzeum felkérésére a Galéria egy-egy művéből inspirációt merítve nyolc kortárs magyar szerző írt szöveget, amelyeket színművészek tolmácsoltak az ihlető műalkotások társaságában. Amennyiben részt vett a novemberi alkalmak egyikén, akkor azért, amennyiben nem, akkor pedig azért érdemes meghallgatni a Textúra-projektről szóló beszélgetést, amelyben szó lesz a létrejöttéről, a rendezői koncepcióról, a munkafolyamat során felmerült esetleges kihívásokról és mindazokról az élményekről, amelyeket átéltek az alkotók és a közönség. A beszélgetés végén Lábán Katalin és Béres Miklós elő is adja Bortnyik Sándor jól ismert festménye előtt a Kemény István által írt szöveget. A program várható időtartama: 50-60 percHelyszín: C épület, II. emelet, Modern idők kiállítás 19.00–21.00 WORKSHOP | Dekupázs karácsonyfadísz-készítésJajj de szép a karácsonyfa! De még szebb lehet saját készítésű díszekkel! A karácsonyi készülődés szellemében e havi workshopunkon gömbdíszeket készítünk. Látogatóink a szívüknek legkedvesebb festmények reprodukcióit használhatják fel egyedi karácsonyfa díszük elkészítéséhez, egy csepp művészetet csempészve a szeretet ünnepébe.A kreatív workshopot Hegedűs Alexandra képzőművész vezeti. ZENE | 18.00–22.00 Egri János és Egri János Jr. fellépéseEgri János Jr. a tavalyi Junior Prima Díj zeneművészet kategóriájának egyik díjazottja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott jazz-ének előadóművészként és jazz-zongoraművészként. Az ifjú tehetség igazi zenészdinasztiába született: a legendás jazzbőgő és basszusgitárművész, Egri János fia. Egri János Jr. rendkívül sokoldalú előadó, hiszen kiváló énekes és zongorista, sokszor a kettőt egyszerre műveli. A Múzeum+ programon édesapjával, Egri Jánossal közösen játszanak. Egri János, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Artisjus- és Szabó Gábor-díjas nagybőgő- és basszusgitárművész sokaknak volt tanára és példaképük mind a mai napig. A nyolcvanas évek óta az egyik legkiválóbb, világot bejárt zenész.Helyszín: C épület, I. emelet, kupolatér ZENE | 18.45, 20.00 és 21.15 Tóth Szabi szitárművész minikoncertjeiTóth Szabi szitárművész 20 perces minikoncertekkel varázsolja el az érdeklődőket a késő gótikus szárnyas oltárok ölelésében, a Trónteremben, ahol a Blup! babzsákjai garantálják a kényelmet.„A szitárja valóban dalol! A játékából sugárzik a kreativitás és a jókedv” – írta Tóth Szabi szitárművészről az indiai Zeneakadémia tanszékvezetője.Helyszín: D épület, I. emelet, Trónterem, Késő gótikus szárnyas oltárok kiállítás BOR | Androsics Birtok TEAHÁZ | Big Ben TeaházEgy decemberi estén biztosan jól esik egy finom forró tea: a Múzeum+ programon ezúttal is a Big Ben Teaház biztosítja a meleg italokat a művészetkedvelők számára Klasszikus gyümölcsteára vagy különlegesebbre vágyik? Válogasson kedvére, és élvezze az íz- és vizuális harmóniát! GASZTROÉLMÉNYEKA Múzeum+ estről nem kell éhségre vagy szomjúságra hivatkozva idő előtt hazamennie, ugyanis ezúttal is mennyei falatokkal várják önöket a földszinten és az I. emeleti kupolatérben. Foglaljon helyet és merüljön el a képzőművészeti és zenei varázslatban! KARÁCSONYI VÁSÁR A MÚZEUMSHOPBANAjándékozza meg szeretteit egyedi tárgyakkal az idei karácsonyon, és vigyen haza egy darabkát a múzeumból! A Múzeum+ program különleges, ünnepi meglepetésekkel készül a művészet rajongóinak. A kupola 21.30-ig látogatható.

beharangozó

Hantai/Klee. Egy másik absztrakció

Szépművészeti Múzeum, december 7-től

Hantai Simon születésének századik évfordulóját 2022. december 7-én a budapesti Szépművészeti Múzeum kamarakiállítással ünnepli meg. A Biatorbágyról elszármazott nagy európai mester és családja 2016-ban nyolc festményt ajándékozott a múzeumnak. A tervezett kamarakiállítás bemutatja ezt a nagyvonalú, az életmű valamennyi állomását tükröző adományt, valamint az első párizsi évek inspirációs forrásait is vizsgálja.