A torinói lepel: Új bizonyíték

Bakancslistához adom
Turin Shroud: The New Evidence
amerikai dokumentumfilm, 2009

Értékelés:

8 szavazatból
Szerinted?

A torinói lepel - egy híres vászondarab, amelyen egy sokat szenvedett férfi arcképe látható, és amely ma is komoly viták tárgya tudósok, hívők és történészek között. Az olaszországi Torino városában a Keresztelő Szent Jánosról nevezett katedrálisban őrzött vászondarabról sokan azt tartják, hogy ezt helyezték Jézus testére, amikor eltemették. Húsz évvel ezelőtt radiokarbon kormeghatározási módszerrel vizsgálták a torinói leplet annak bebizonyítására, hogy a szövetet több mint 1200 évvel Jézus halála után készítették, és ezzel darabokra zúzták volna tudományos hitelességét. Most azonban kizárólagos tanúi lehetünk egy új vizsgálatnak, amely bebizonyítja, hogy ezek az eredmények nem hitelesek, és olyan egyértelmű bizonyítékokkal szolgál, amelyek szerint a torinói lepel mégiscsak Krisztus arcképét hordozhatja.

Hozzászólások

Szerinted?
Lukacs 2020 júl. 26. - 17:37:48 Előzmény kontroll1933@t-online.hu
fajankó
offtopic
kontroll1933@t-online.hu 2015 júl. 30. - 15:23:27
2015.07.30.
Jézus jelenség és tényalapú valóság.

Lássuk a kezdetet az Újtestamentum születését, amit isz. 3-4századában készítettek.
Tehát Jézus halála után vagyis már azok sem éltek akik tanítványai voltak.
Amíg a Biblia szerint Isten írásba adta a tízparancsolatot kõtáblán, Jézus semmilyen írásos hagyatékot nem készített. Pedig gyakran hivatkozott a „Megvagyon írva”törvényekre.
Erre alapozódtak a Jézusi tanítások is következésképp tudhatta milyen ereje van az írásnak.
Még Júdásnak is találtak írásos tekercseit. Jézus amikor a tanítványainak meghagyta, hogy
„Tegyetek tanítványokká minden népet” tudhatta volna hogy a leghatékonyabb az írás.

Szinte szájhagyomány alapján készült az Új Testamentom, különösen a Jézusról szóló események. Ezek így csak részben fogadhatók el tényalap nélküliek.
Lássuk csírájában az eseményeket Lukács 1. 26.vers. „A hatodik hónapban pedig elkülde-ték Gábriel angyal Istentõl…egy szüzhöz…” 31.vers „És ímé fogansz a te méhedben és szülsz fiat és nevezd… JÉZUSNAK.” 35.vers „ …Szent Lélek száll te reád… a mi születik is szentnek hivatik, Isten fiának.” Tehát nem Istennek hivatik hanem csak szentnek.
A tizenkettedik hónapban karácsony ünnepén koraszülött lett volna, amit egy fertõzött jászol után inkubátor nélkül nem élt volna túl.
Itt is csúsztatás van ami a hitelképességet csorbítja.
De vérségi kapcsolat nincs Isten és Jézus között, még annyi sem mint Ádám és Isten közt, ahol Isten Ádám orrába lehelt. Mária esetében egy küldött szentlélek szállta meg Máriát ami a Biblia szerint megtermékenyítette. De egy Lélek még ha Szent is, nem ivarsejt csak gondolat amit kilehet mondani le lehet írni és nem képes önálló cselekedetre vagy nõi petesejtel egyesülni és szaporodni. De még ha ezt a valótlanságot el is fogadtatják egy mondva csinált/Jólli- jokerrel, hogy Isten akarata/, ez akkor sem Isteni vérkapcsolat.
Sõt Jézus nem is találkozott elsõ általa mondott Atyjával /aki inkább keresztapa/ Istennel. A valódi mostoha apja második mostoha apja József nevelte fel, mint adoptált gyermeket.
Az is furcsa erkölcsrõl tanúskodik, hogy József tudta nélkül szállja meg Szentlélek Máriát.
Mint említve volt szentléleknek pedig nem lehetett Isteni ivarsejtje, vagy netán volna klónozott szentlélek.
A Biblia alapján a hittérítõk állítják, hogy az ember Ádám és Éva kapcsán eredendõen bûnben születik. Ilyen alapon Jézus is bûnben született sõt a porból lettél és porrá leszel ugyanúgy vonatkozik Jézusra is. Ilyen alapon Jézus teste sem tünhetett el. Nem hagyhatta el a földet. Csak óriás energia közléssel lehet kiszabadulni a föld gravitációjából. Ha azonban létezett volna ilyen föld elhagyást eredményezõ erõ mely emberi testet képes kivinni a világûrbe úgy a Jézus körül levõ más embereket is vitt volna magával mint egy erõs tájfun ahogy ezt végzi. Ennek inkább van tényalapja mint egy csak hit alapú állításnak, amit elragadtatásnak neveznek. Az elragadás vagy elragadtatás egy bizonyos erõhatást feltételez, az ilyen erõ pedig nem válogat hanem mint az említett tájfun mindent visz magával ameddig az erõhatás mûködik, még egy falevél vagy papír darab is mozgásba lendül és megy száll ameddig az erõhatás érvényesül..
Ezek tagadhatatlan Biblia és tudományalapú alapú tények igen zavaros valótlan tényalap nélküliek.

Rátérve a Jézusi cselekedetekre elfogadható hogy értelmes jó kifejezõ képességgel rendelkezett és a jóakaratra nevelés volt élet célja.
Mindez mellett olyan dilemmákról van Bibliai leirás ami nem vall egy Isteni sarj kifogástalan elméjére. Pl Máté ev. 12.r. 47-48.versben „…Imé a te anyád és testvéreid…szólni akarnak veled 48. Õ pedig- monda Kicsoda az én anyám és kik az én testvéreim! 49.v. És kinyújtván kezét az õ tanítványaira: Imé az én anyám és az én testvéreim!”
Vagy soha nem tett semmit vagy egyetlen szóval nem szabadkozott a szolgaság, a rabszolgaság ellen pedig tudta hogy „ ez létezik” példabeszédében Máté ev. 13.r. 27.v. „Egy gazda szolgái pedig elõállván, mondának neki…erre példabeszéd” 33.versig.”
Másik Jézusi példabeszéd Máté ev. 12.r. 40.vers „Mert a miképen Jónás három éjjel és három napvolt a czethal gyomrában”Ez fizikai lehetetlenség Jézus a Biblia Jónás pr.1.r.15.v és 2.r. 11v. bõl vette a valótlan idézetet. Jézus is a valótlan Bibliai idézetek áldozata. De további valótlanság az is, hogy mínusz 180Cºnál hidegebb világûrben 1 hét alatt világteremtés lehetett, vagy ha 200nn/óra csapadék mellett is csak 200méter tengerszint növekedés volt 40 nap alatt, mégis az 5100méter magas Ararát lánchegyre fel akadhatott a Nóé bárkája.
Jézus az ilyen tévhiteket továbbította mert képzettsége lehetõsége nem volt ezeket ellen-õrízni. Egy valós Isten a valós fiát kioktatta volna a tévhitekben.

Azok szintén tényalap nélküli állítások, hogy Jézus vizen járt, Sátánnal találkozott,Lukács Ev. 4.r. 5. verst-8.versig Jézust„…felvivén az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait…neked adom mindezt… ha te engem imádsz…” Jézus nem azt mondja erre, hogy a föld gömb alakú messze a látóhatáron túl a föld másik oldalán levõ országok nem láthatók, hova beszélsz lehetetlent akarsz mutatni, mert Jézus sem tudta, hogy a föld gömb alaku. Válasza annyi „…távozz tõlem sátán; mert meg van írva: Az Urat a te Istenedet imádd és csak néki szolgálj.” Ebbe a részben is lehetetlenséget tartalmaz a Biblia mint sok-sok más helyen. /Ugyanígy a Sátán is csak fantom lény./
Majd negyvennapi nem evett a pusztában /Ugyan így negyven nap van Mózes eseténél a Hóreb hegyen Mózes V. 9.r. 9.vers ráadásul
„…negyven nap és negyven éjjel; kenyeret nem ettem sem vizet nem ittam vala.” mindez kéngázos vulkánon,utána két kõtáblával lebotorkált a hegyrõl, majd még egyszer meg ismételte mert szét törte az arany borjú bálványon a kõtáblákat.
De negyven napig esett az esõ az özönvíz históriában is. Pedig 200mm/órás zápor esõ után is csak kb. 200méter tengerszint emelkedést eredményezett volna. Ez pedig az akkori 5100méter Ararát hegy lábait mosta volna. Hihetõk ezek? Bizony nem!
A Jézusi csodatevések is tények nélküli állitások mert a Bibliai leírás nem tényeket bizonyít hanem csak azt, hogy valakik leírtak valamit szájhagyományok alapján mint a regényekben a fantázia határtalan .A közmondás szerint is „Messzirõl jött ember mondhat bármit.”
Az a Jézusi intelem viszont nem kíván különösebb igazolást hogy „Atyátoknak sem hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok aki a mennyben van.”Máté ev. 23. 9. vers. A papok mégis így szólítatják magukat és így lekezelõen a fiatal pap a nagyapját is úgy kezeli.
A Biblia szerint ezt betartani és úgy élni ez inkább ok lenne boldogság érzéshez.
Egyébként a Jézusi tanításokkal ellentétes a haragra gerjedés és korbáccsal kiûzni a kufárokat a templomból. Lett volna ideje Jézusnak átgondolni teteit amíg kötélbõl korbácsot font mert elég idõigényes egy korbácskészítés.
Úgy látszik Jézus nem olvasta a Prédikátor könyve 7.r. 9.vers
„Ne légy hírtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.”
A mai törvények alapján nem-e hasonló súlyos büntetést kapna egy ember ha Rómában a székesegyházban minden szobrot keresztet „/Úgy mint Mózes” összetõrte az aranyborjút./ Valójában ez volt Jézus bûne is.
. Ez volt a keresztre feszítés oka. Egy Isten fia nem az emberi bûnök megváltásáért ment a templomba korbáccsal rendet tenni. Az akkori egyházfõk botrányként kezelték a templomban korbáccsal a bent lévõ pénzváltók kiûzését. Az egyházak mûve, hogy egy templomi vétség helyett BÛNMEGVÁLTÁST fabrikált a vétségbõl és ártatlan mártírt csinált Jézusból.
Volt már látható filmben példa /ami hatékonyabb mint egy könyv/, hogy egy csalóból
sztárt csinált a sajtó és az igazi egy repülõbõl embereket kimentõ hõst majdnem börtönbe zártak. Hasonlóan a hitéletben is Jézusból / az akkori fõpapok szerint templomi zavart okozó/ egyénbõl a késõbbi egyházfõk sztárt csináltak azzal, hogy átminõsítették emberi bûnök megváltójának. Tény, hogy bûnnel /korbácsolással/ nem lehet mások bûneit eltöröltetni. Az is különös, hogy Jézus korbácsot készít János ev.2.r. 15vers „És kötélbõl ostort csinálván, kiûzé mindnyájokat a templomból…” .Tehát kötélbõl ostor készítés viszonylag idõigényes tevékenység és még nem Isten fia, hanem józan embernek is lett volna ezalatt az idõ alatt higgadtabb megfontolásra lehetõsége, hogy templomban mégsem szabadna botrányokozást elkövetni. Szóval nem Isten fiához méltóan cselekedett. Apróság de rázós téma.
A mai törvények alapján nem-e hasonló súlyos büntetést kapna egy ember ha Rómában vagy egy székesegyházban minden szobrot keresztet össze törne. Hivatkozva az Isteni tízparancsolat elsõ parancsának megszegésére. „Úgy mint Mózes” össze törte az aranyborjút. Hasonló volt Jézus bûne is.
Ez volt a keresztre feszítés oka. Nem az emberi bûnök megváltásáért ment a templomba rendet tenni. Az egyházak mûve volt, hogy egy templomi vétség helyett BÛNMEGVÁLTÁST fabrikált. és ártatlan mártírt csinált Jézusból.
Volt már látható filmben példa /ami hatékonyabb mint egy könyv/, hogy egy csalóból
sztárt csinált a sajtó és az igazi egy repülõbõl embereket kimentõ hõst majdnem börtönbe zártak. Hasonlóan a hitéletben is Jézusból / az akkori fõpapok szerint templomi zavart okozó/ egyénbõl a késõbbi egyházfõk sztárt csináltak azzal, hogy átminõsítették emberi bûnök megváltójának. Tény, hogy bûnnel /korbácsolással/ nem lehet mások bûneit eltöröltetni. Az is kérdés lehet, hogy Jézus már eleve vitt magával korbácsot? Kétséges, hogy a templomban árusoknál lett volna. Apróság de rázós téma.
Feltehetõ a kérdés ha valóban bûn megváltás lett volna célja Jézusnak, miért egy úgymond garázdaságnak mondható tettel váltotta ki Jézus a saját kivégzésének okát.
Egy Isten fiának akitõl tanulhat a világ nem-e egy szolidabb ártatlanabb megoldás lett volna célszerûbb és nem 33évesen hanem meghalni hanem 3-4 év helyett tízszer annyi ideig végezhette volna térítõ munkáit. Vagyis sokkal késõbb egy valóban ártatlan módot lehetett volna kitalálni, hisz tudása lehetett volna hozzá a Biblia szerint Isten fia volt
Volt már látható filmben példa /ami hatékonyabb mint egy könyv/, hogy egy csalóból sztárt csinált a sajtó és az igazi egy repülõbõl embereket kimentõ hõst majdnem börtönbe zártak. Hasonlóan a hitéletben is Jézusból / az akkori fõpapok szerint templomi zavart okozó/ egyénbõl a késõbbi egyházfõk sztárt csináltak azzal, hogy átminõsítették emberi bûnök megváltójának. Tény, hogy bûnnel /korbácsolással/ nem lehet mások bûneit eltöröltetni.
Ide tartozónak mondható, hogy az egyház azt az eszközt mely Jézus kínhalát okozta szenté avanzsálta, ugyanakkor Jézus 2ezer évnél régebb óta sem lett szent. Pedig Gabriel Arkangyal is meg jövendölte Máriának,” hogy ami születik is szentnek hívatik.” Lukács Ev. 1. 35.vers szerint. Vagyis nem Istennek csak szentnek hívatik.
A keresztrõl még annyit, hogy egyik önkényúralmi jelkép sem volt olyan közvetlen gyilkos eszköz mint a kereszt. És az akkori népességhez képes a kereszt égisze alatti háborúkban hasonló tömegvérengzések voltak mint a többi önkény uralmi jelkép alatt de a többi jelkép nem volt közvetlen gyilok eszköz. ami azért nem mentesíti a többit sem a stigma alól.
Fontos közismert tény, hogy az „Üdvözlégy mária „ ban Istennek szent anyja van beépítve. Ez szerint Jézus Istenné van elõléptetve vagyis új Isten teremtés történt emberek által, mint Mózes I.k. 2.r. 4.versben van elõször Istennek rangra emelése „Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté.” Ez elõtt csak Isten megnevezések voltak de ez után mindig Úr Isten megszólítás van folytatásban.
Nos ha ember rangra emelhet egy mindenhatót ez azt a következtetést vonja maga után, hogy magát az Isten jelenséget is ember terjesztette. Csak magasabb rangúak végzik a tisztségre emelést így Mózes a tevõleges vaki magát az Isten lényét is megalkotta. Ezért van az, hogy a Biblia elsõ n6 lapján egymást érik a nagy megtévesztések, tévedések dilemmák és öncáfolatok amit valós Isten nem adott volna hagyatékba.
Másik tény, hogy sem az Ó Testamentum -bani világteremtésnél sem a Kain és Ábel áldozati problémáinál nem voltak sem ott a Bibliaírók mint szemtanúk. Csak szájhagyományok és látomások / amik lehettek ibokafa termés kábító fogyasztás/és álmok a Biblia alapjai tények helyett. Mindjárt a kezdetekben a teremtés históriájából látszik, hogy Ó kori emberek írták, mert valós Isten tudta volna, hogy a világûr hidege mínusz 180ºC foknál hidegebb a föld megléte elõtt is a jelenlegi mérhetõ tények szerint is. Ez az elsõ nap lefagyasztott volna vizet növényeket minden élõlényt. A Bibliaírók akkor még ezt nem tudhatták mégis erre épül a valláshit teljes terjedelmében.
Így a nem hiteles Biblia miatt Jézus is félrevezetések áldozata volt. És, hogy „Az Istent soha senki nem látta…” ezt a János ev. 1.r. megerõsíti.
Jézus egoizmusáról „Aki inkább szereti atyját és anyját…és aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet nem méltó hozzám.” Ez Máté ev. 10. rész 37. vers szerint Jézus szavai. Apácák óriás tömegei úgy élnek, hogy Krisztus jegyesei és arra nem gondolnak, hogy ez Jézus részérõl egy mérhetetlen hatalmas BIGÁMIA. /többnejûség/ férfiak esetén tömeges homoszexualitás. Gyermekek esetén pedoféliának kritériuma áll fennt. Ezeket a hitéletben gyakorolva lehet így is értelmezni, ami ugyancsak ellenszenvesnek mondható.
Egyébként az egyházaknak mindig meg volt az eszköze mind máig, hogy magasztaljon vagy egyszerû tárgyakat keresztet stb. ill halott test részeket ereklye rangra emeljen valótlanságot elhitessen a magasztalással közvetett módon az egyházi tized dézsmáért. Ilyen a gyilkos kereszt szentnek minõsítése is megengedett.
Sajnálatos, hogy diplomás emberek is hasonloan mint az egyszerû félrevezethetõ emberek szinte becsukott szemmel kritika nélkül befogadják mindazt amit ellenkezik képesítésük alapján az egzakt tudományok és a realista fogalmak szerint hivatásuk lenne. Pedig elég volna csak a Biblia elsõ 7 lapját alapos elemzéssel ellenõrizni, és csírájában kigyomlálni hogy mi fogadható el és mi téves mik a dilemmák és mi az emberi érték amit ma felhasználnak a téveszmék hitelesítésére.
Remélem ezekkel még nem lett túl lépve a szólásszabadság, és a közérdeknek javára való szolgálat történt
Mind ez mellett tisztelet és elismerés közlök az igazi emberség a jó erkölcsre nevelés és igaz történelmi tényekért. De a tényeket is el kell ismerni a tények nem hazudnak
Nem megbántás volt a célom csak realista módon az igazságokat tényekkel igazolni, a szabad szólás jegyében.
Takács Sándor email:kontroll1933@t-online.
A leírás a Biblia változás nélküli idézetei és a ma már közismert tudományok tényei alapján készült.

A Jézus feltámadása és a Jézusi lepel rejtélye ami pedig ennek vitájából kimaradt fontos tények halmaza.
Gyakran kerül elõ ez a téma pl. a / DOQ TV „ A múlt megfejtése.” címen 2015. 07. 20.-n /.
Érdemes ott kezdeni, hogy János ev. 19. r. 39. vers szerint „…Nikodémus éjszaka ment vala Jézushoz mirhából és áloéból bekenték Jézus testét és begöngyölték … illatos szerekkel együtt”. Ezek alapján vagy át törölték Jézus testét vagy szét kenõdött a vér a sebeken mindez a leplen másként maradt volna. Vagy vértelenül mert lelett törölve vagy el kenõdött módon úgy, hogy torz ábrázattal szinte felismerhetetlen nyom maradt volna. A másik fontos tény, hogy a lepel a kenet nagy részét átvette volna és a leplen kenettel dúsított nyomok szélesen elkenõdött formában. A lepel radiokarbon vizsgálatnál csak szövet anyag meghatározás volt ami eltért a Jézus idejétõl mert 1260és 1290es években készülhetett. Ezt megpróbálták úgy kivédeni, hogy lepelfoltozás miatt van eltérés. Ez esetben engedni kellett volna más palást részbõl újabb vizsgálatot. Vér vagy kenet anyavizsgálat elemzésrõl nem volt szó. Ilyen elemzések a vizsgálatokban nem voltak, pedig ezek más következtetést támasztottak volna alá. A közre adott lepel kép nem33éves Jézus hanem 60-70éves idõs ember ábrázata. Apróságoknak tûnõ jelenségek ezek melyek fontos tényanyagok részei, amelyek után a bizonyosságok egyértelmûen kiderülhettek volna. De ennyi elég volt ahhoz hogy az ügyben egy reklámszerû eljárás és hírhatás történjen.
Nézzük a feltámadás módozatait ill. a bezárt sírból Jézus,hogy távozhatott feltámadás után.
. Még egy kirívó tény, Jézus vérveszteség miatt legyengülve és a kezein lábain eleven sebek miatt nem volt fizikailag képes belülrõl egy nagy sírt elzáró követ elgördíteni. A keresztfa vitelénél már össze esett segítséggel tudta tovább vinni. Nemrég még a nagy fájdalmakba halt bele. Kérdés akkor a sírkõ hogy gördült el. Ez a téma senkinél nem merült fel, évszázadok óta?
Ide tartozik, ha Jézus a bezárkózott tanítványok helységébe behatolni tudott és a helység közepén „ Békesség néktek” módon üdvözölte a tanítványokat, János ev. 20. 26. vers szerint, akkor a sírból is a zárókõ elgördítése nélkül is tudott távozni. Vagyis akkor a sírkõ érintetlenül helyén maradt volna.
Most vagy az nem helytálló, hogy Jézus a falon is át tudott jutni a tanítványokhoz és ugyanígy a sírból is távozott, vagy Jézus nem volt képes ilyen tettekre. Ez utóbbit igazolja az, hogy a sírkõ nem volt a sír bejáratánál. Ha a Biblia Isten szava akkor lehet e ellentmondás.
Isten igéjében egy parányi tisztátlanság sem megengedett, ezúttal pedig elképesztõ a dilemma.
. Az is hihetetlen, hogy nem ismerték volna fel anyja és mind azok akik korábban sok éven át együtt voltak Jézussal. /János ev. 20. r. 14. vres./
Úgy látszik,hogy az egyéb dilemmák mellett is az ügy teregetése ismételt hangoztatása inkább volt cél mint a valós tényalapú igazság kiderítése. Vagyis arra volt jó, hogy kimagyarázkodással valahogy hitelképességet kapjon a már közzétett relikvia Ereklye és ha nem is makulátlanul de szerepeltetve legyen amit tovább terjeszteni kívánnak.
Mindez a szólás szabadság jegyében kerülve a megbántást és az igazságért.
Tisztelettel Takács Sándor email : kontroll1933@t-online.hu
A fentiek a Biblia eredeti idézetei alapján és a közismert tudományok tényalapján készült.
postata 2011 júl. 01. - 20:17:40
Vmi ilyesmi lehet az, mikor pár partravetett sügér a harcsapaprikásról vitatkozik... hehhe, Newton, meg a többiek, persze srácok!!! :)
Seven7Crown 2011 febr. 17. - 22:58:36 Előzmény mikike61
-Csak annyit szeretnék mondani, hogy Jézust a zsidók egy jó képesség csalónak tartották, és így nem hittek, hisznek benne!
-És ezért Marx, Albert Einstein, és Newton sem hitt benne!

-Ráadásul, azért itt vannak ateisták is köztük!
twillight 2011 febr. 10. - 20:52:14
LOL neked.
1) Einstein egyfelõl zsidónak született, így soha nem hitt Jézusban. (Megjegyzendõ, hogy felnõttként a judaizmus istenében sem.)
Descart és Newton idejében midnenki keresztény volt vagy elégették, így ez ezért sem számít.
Marx materialista volt, azaz nem hitt istenekben.
Heisenberg bármiben is hitt konkrétan, az biztos hogy a tudományt részesítette elõnyben minden más "igazsággal" szemben.
2) Ki nem tojja le milyen vallásúak egyesek? Senki nem lehet tökéletes. Én például rondán írok.

Az ostobasággal kérkedni pedig nem bölcs dolog... - fogadd meg a saját tanácsodat!
offtopic
miénkittatér 2011 febr. 10. - 20:48:36
Ha kellõ mennyiségû könyvet olvasol ,akkor azt is fogod tapasztalni, hogy sok komoly ember nem hisz Istenben/Jézusban vagy esetleg teljesen más istenségben hisznek. Most akkor hogy is van ez?
2011-ben egy értelmes embernek ha szüksége van esetleg valami lelki támasza és azt valami vallásban találja meg, akkor is tisztában kell lenni olyan dolgokkal, hogy egy ember nem tud feltámadni és elpárologni.Nem 6000 éves a Föld.Nem fér el minden állatfajból pár egyed egy hajón és még sorolhatnám a mese elemeket.
saibor 2011 febr. 10. - 19:55:15
Rendben van, Jézus Isten fia, akit Isten rendelésébõl keresztre feszítettek, azért, hogy Isten megbocsáthassa az emberiség vétkeit, ugye?
Hát akkor ez istenkáromlás, feltételezni azt, hogy egy isten ennyire ostoba legyen. El fogsz kárhozni.
mikike61 2011 febr. 10. - 19:18:54
"Jézus története semmi más csak mese." 2011-ben, 20 évvel az állítólagos rendszerváltás után még van ilyen ember, mint te? Meglepõ számomra...
Egyet tudok javasolni? Tanulj, olvass, komoly emberek gondolatait (Einstein, Heisenberg, Descartes, Newton, de mondhatnám Marxot is), Jézus létében, "történetében" egyikük sem kételkedett soha, mi több, többségük hitt istenségében. Képezd magad! Sohasem késõ! Az ostobasággal kérkedni pedig nem bölcs dolog...
Seven7Crown 2011 febr. 10. - 14:09:49
-Szerintem ez a lényeg:

-A lepel, mindenkinek az elképzelése alapján hiteles, vagy sem, ami mindig abból indul ki, hogy mit szeretnénk látni!
-Egy vallásos ereklyét, vagy egy zseniális tudós alkotását!:)

-Én az utóbbira szavazok!:)
twillight 2011 febr. 10. - 12:21:20
Mennyivel jobb lenne ha helyette helyet adnánk az ilyen üres vagdalkozásoknak, mi?
Singaporeflash 2011 febr. 10. - 12:18:11
Szánalmasnak tartottam azokat a próbálkozásokat, amelyek megpróbálták bizonyítani, hogy a lepel hamis. Egyértelmû, hogy ki az a bukott angyal, akitõl ez az ötlet származik. Csak az a baj, hogy sokan el is hitték neki és a befolyásolt/irányított tudósainak, hogy a lepel nem Jézust takarta.
Seven7Crown 2011 jan. 13. - 15:45:39 Előzmény yules01
-Pedig ha tudnád, hogy a Jerry Springer Show a kedvencem!?:))

P.S.
-Egyébként köszi!:)
1/10
yules01 2011 jan. 13. - 07:19:10 1/10
Elismerésem, e mögött az irás mögött nagy tudás rejtõzik, legalábbis én igy gondolom. Köszi a hozzászólásodat.
Seven7Crown 2011 jan. 12. - 23:53:04
-Ott kezdeném, hogy Giovanni Fazio a Messinai Egyetem professzora szerint három nagy csoport létezik a lepel kutatást illetõen.

-"Az elsõ csoport vallási alapon minden bizonyíték nélkül hiszik, hogy a lepel hiteles, és ehhez keresnek utólag is bizonyítékot!

-A második csoport egy ügyes hamisítványnak tartja, amihez Õk is keresik a bizonyítékokat!

-A harmadik csoport pedig a már napvilágot látó bizonyítékok után érdeklõdik, ami sok esetben szép eredményeket hozott már!"

-Ha az elsõ két csoport érveit nézzük, akkor láthatjuk, hogy fej fej mellet licitálnak, mely témái a következõek:

-A lepel származási helye;
-A lepel származásának idõpontja(Radiokarbon vizsgálatok;
-A lepel vajon kit is ábrázol, Jézust?
-Evangéliumok?
-Templomos Lovagrend?
-Tulajdonosváltások, és végül Torinó?
-Kép, vagy fénykép?
-Vérfoltok;
-Porszemek;
-Pollenológia,
-Orvostudomány;
-Írásjelek;
-Pénzérmék;
-Égésnyomok;

-Hitelesség, vagy Hamisítvány?

-És mi van Leoval?

-Az egyház köztudottan elítélte, és még most is elítéli Õt tudása miatt, munkásságát még most sem fogadják el, csak részben, és a lepel miatt egyszerûen csalónak, tartják, sõt volt már a nevét fel nem vállaló egyházi személyiség, aki addig is elment, hogy: Gyilkos Csalónak kiáltotta ki!

-De én azért megkérdezném, hogy miért gyûlölnek valakit, azért mert a lepel vélt hamisítójának tartják?
-Vagy õk sem biztosak a hitelesség verzióban?
-De azért nem véletlen a szólás, miszerint nem zörög a haraszt, ha nem lép rá a paraszt!!:))

-De lássuk, hogy ki is volt Leo:

"A zseniális Leonardo nagy mûvész volt, nagy gyerek, és imádott játszani az emberekkel. Sikerének titkát elhíresült szólásának tudhatjuk be, vagyis mindent csak akkor hiszek el, ha már saját szememmel láttam. Nem a Biblia volt a tankönyve, hanem tapasztalatai szolgáltak alapul páratlan tudásának, melyeket festményeivel, és technikai tudományával fejezett ki. Tudósok, és teológusok hadának fantáziáját mozgatta már meg képeinek misztikus hatása, belemagyaráztak mindent, amit látni akartak, alkotásait hasonlítottuk össze, és mindig vártuk, várjuk a megfejtéseket, miközben ez a nagy spíler csak jót hahotázik rajtunk, hogy mindenki bedõl neki! Pl.MonaLiza rejtélyes mosolyát egy bibliai titokra való rálátásának vélik a teológusok, és miközben próbálják elõvarázsolni a hölgy hangját, addig nézünk a misztikus jövõbe, és várjuk a nagy megoldásokat! Az Utolsó Vacsora erre a legjobb példa, ami teljesen kicsapta a biztosítékot! A vallásos tudósok Júdás, és az Apostolok elhelyezkedésével magyarázzák a kép titokzatosságát, mások, pedig a térlátás segítségével próbálják bebizonyítani, hogy a figurák elhelyezése egy dia sorozatot ad ki.
Szerintem, pedig arról van szó, hogy az a tudomány, aminek Leonardo birtokában volt, azt festményeinél is felhasználta, mellyel az egyház kétségbeesetten próbált hitelt szerezni a Biblia történeteinek. A nagy Leonardo pedig kihúzta alóluk a talajt!:))
Tudományos felfedezései szerintem mindenki elõtt ismertek, a geometriai ábrák, állítható körzõ, óraszerkezet, a fénysugarak viselkedése, tanulmányozása….stb.
És végül, de nem utolsó sorban, ott van az anatómia, ami még a modern orvostudománynak is alapja. 30hulla felboncolásának eredményeit rajzokban örökítette meg, bal kézzel, és tükörírással, miközben váratlan idézetével rávilágított egész élete munkásságának lényegére:
„Te, aki azt mondod, hogy jobb az anatómiát gyakorolni, mint ezeket a rajzokat nézegetni, igazad lenne akkor, ha egy emberben látni lehetne egyszerre mindazt, amit ezek a rajzok mutatnak, így minden leleményességed ellenére nem fogsz látni semmit, mint néhány vénát, és nem lesz másról tudomásod, mint néhány vénáról.
Mivel egyetlen test nem volt elegendõ, így több testre volt szükség, hogy tudásom tökéletesítsem, és ezt kétszer is megcselekedtem, hogy lássam a különbséget.”Vagyis mindent csak akkor hiszek el, ha már saját szememmel láttam, és a Biblia is csak akkor lenne elfogadható, ha a meséinek alapja is bizonyított lenne!"

-Nos nekem, szemet szúrt a nagy játékos érdemei közül, ami nem csak az õ életében számított sokat, hanem a bizonyítékok között is kiemelkedõ:

-Vérfoltok: Leo tökéletes ismeretei sérülésekrõl mely tudást a boncolásokkal szerezte, és arrol is van feljegyzés, hogy már keresztre feszített alakkal is volt már randija!
-Pollenológia: Leo rajongása a botanika iránt!
-Orvostudomány: Leo hihetetlen anatómiai ismeretei!

-Ez önmagában nagyon meggyõz tud lenni, de ha még ez sem elég, akkor Leo hihetetlenül széles körben dolgozott megrendelésekre, a vallásos témáju alkotásai páratlanok, és az optikai ismeretei, alapul szolgálhatnának újabb fotográfiai bizonyítékok gyûjtésére!

-De az egyház sunyi módon ráült a lepelre, és nem adja ki újabb vizsgálatok vizsgálatára!

-További kérdések!
-Nagy üzlet az egyháznak, ha a Világot megeteti a vallásos verzióval?
-A válasz, hogy Igen!

-Ha a tudomány pl.elõáll egy valósnak vélt bizonyítékkal, akkor az egyház sok pénztõl esik el?
-A válasz, hogy Igen!

-Tehát 1:0-a a vallásnak addig, amíg a lepellel takaróznak!:((

-És még két dolgot említenék!

1;Szerény véleményem, hogy az optika lesz valahol a megoldás, és amit utána kell még szépíteni, az Dr.Leonak már csak gyerekjáték lehetett!

-A folyamat:
-Erõs fény- konvex, és konkáv lencsék - diapozitív - az állóhullámok áthaladás egy vetítõ lencsén, ami a képet az ernyõre(lepel) vetíti!

-A másik dolog viszont az, hogy a lepel így vagy úgy, mindenkinek az elképzelése alapján hiteles, vagy sem, ami mindig abból indul ki, hogy mit szeretnénk látni!
-Egy vallásos ereklyét, vagy egy zseniális tudós alkotását!:)

-Én az utóbbira szavazok!:)
1/10
yules01 2011 jan. 12. - 21:08:20 1/10 Előzmény juanlaporte
A nagy frász, ha objektiv akarsz lenni akkor nézd meg ezt a filmet is:
Leonardo da Vinci és a torinói lepel
http://www.youtube.com/watch?v=ywUbiK9bxaY - 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=z1Fdb_T_MKk - 2/4
http://www.youtube.com/watch?v=8LdhxT9Cw58 - 3/4
http://www.youtube.com/watch?v=RUVBBo0g2GE - 4/4
twillight 2010 dec. 23. - 17:53:55
Ne kezdjétek el megint csak mert egy újabb film készült ugyanarról a butaságról.

A torinói lepel hamisítvány, mert a kormeghatározás azt mondja, mert a történelmi dokumentáció azt mondja, mert a lepel elõállítása lehetséges volt középkori módszerekkel (savtartamú festék használatával), mert a lepel elõállításához szükséges technológia kizárttá teszi hogy nem mûalkotás, mert minden "ereklye" hamisnak bizonyult eddig, mert semmi nem utal az eredetiségére, mert Jézus története semmi más csak mese.
juanlaporte 2010 dec. 23. - 16:54:01 Előzmény yules01
Csalás? OK. Halljuk a technológiát!
Leonardo-ról meg csak annyit, hogy az eredményeit a tudomány azóta már 5x oda-vissza meghaladta.
1/10
yules01 2010 nov. 24. - 21:26:51 1/10 Előzmény kronikas50
A torinói lepel Leonardo da Vinci legnagyobb történelmi csalása. Persze, új bizonyiték, mi más, muszáj volt találni egy új bizonyitékot, mert sok már a skandallum az egyház körül, miközben a torinoi lepel évek óta el van dugva egy nagyon rejtekes helyre és nem hagynak hozzányúlni senkinek sem.
Akkor hol találták a bizonyitékot?
Már odáig jutottunk, hogy éleszgetni kell a vallást új bizonyitékokkal?
Csalással?
todika1 2010 ápr. 24. - 20:28:17 Előzmény el_nino
Akkor te miben, vagy kiben hiszel?

todika
el_nino 2010 jan. 20. - 12:30:27
Sok szerencsétlen hiszékeny ember...... még mindig nek jöttek rá, hogy ez is csak az emberek kordában tartását szolgálja? Vissza a középkorba...
Összes hozzászólás